100 روز نخست گفتگو با محمد ناطقی کارشناس مسایل سیاسی

1393/10/15 ساعت 01:50 ب.ظ

 

گفتگو با محمد ناطقی دپلمات و کارشناس مسایل سیاسی

100 روز نخست

دیروز چندین تلفن از رسانه های افغانستان را داشتم. بحث روی این بود که درطی" صد روز نخست" چه گذشت؟ و حکومت وحدت ملی چه دست آوردهای داشته است؟.این عنوان درواقع سرفصل ثابت رسانه های تصویری و صوتی افغانستان درطی 100 گذشته بود. البته دراکثرانتخابات چنین عنوانی طرح می شود. صد روز نخست برای میزان کارکرد رییس و حکومت منتخب اهمیت به سزایی دارد. حال همین پرسش درمورد حکومت وحدت ملی طرح می شود دیشب دریک بحث با تلویزیون" آریانا" شرکت داشتم سوالات عمد تا روی کارکرد و عملکرد "صد روز نخست" بود حال مفاهیم و موضوعات طرح شده را باهم مورد بحث قرارمی دهیم.

مجری تلویزیون: دراین صد روز چه گذشت؟ ارزیابی شما چیست؟ موفقیتها چه بوده است؟ اصولا چیزی بنام دست آورد داریم؟

محمد ناطقی: تشکر، پرسشهای مهمی را طرح کرده اید ابتداء اجازه دهید به این نکته اشاره ای داشته باشم. صد روز نخست را می توان در دو ساحت داخلی و خارجی مورد گفتگو قرارداد

 ساحت خارجی

دراین عرصه حکومت وحدت ملی صد روز خوبی داشت و حقیقتا باید اذعان کرد که دست آوردهای حکومت وحدت ملی دربعد خارجی عالی بود. تنشهای زدایی بین دو کشورافغانستان و پاکستان یکی از عمده ترین دست آوردها می باشد. ما به این مساله ضرورت داریم. درزمان حکومت رییس جمهورکرزی تنشها بین دو کشور بخصوص درسالهای اخیر، به اوج خود رسید. اینکه چرا چنین شد؟ و چرا رییس جمهور کرزی روابط خود با دو کشورمهم آمریکا و پاکستان را خراب کرد؟ خوب این مساله دلایلی خود را دارد. رییس جمهور درزمان سید رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان همیشه درمورد اهمیت و نقش پاکستان اظهارات مثبت داشت دریک مورد وی گفته بود که پاکستان کشوری با جمعیت بیش از180 میلیون نفرجمعیت ، نقش بسیار مهمی روی افغانستان دارد. وی با دوستان نزدیک خود، تاکید می کرد که پاکستان کشوری اتمی است و افغانستان نمی تواند با این کشور درحال تخاصم باشد و خصومت با پاکستان به ضررافغانستان می باشد مقامی که لازم نیست نامی ازوی گرفته شود، این مفاهیم را با من درزمانی صحبت می کرد که سید رضا گیلانی و هیئت بلند پایه پاکستانی مهمان رییس جمهور درارک ریاست جمهوری بود. البته این مساله درزمان خود ش واقعیت داشت اما این سیاست درسالهای اخیر به کلی تغییرکرد و در سالهای اخیر رییس جمهورکرزی نگاه بسیارغیردوستانه با پاکستان راداشت و چنین تنشی را حکومت قبلی با آمریکا نیزایجاد کرد البته تنش درمناسبات کابل و واشنگتن به پیمانه تنش کابل اسلام آباد نبود ولی همه می دانیم که روابط کابل به جامعه جهانی و با دولت آمریکا با رد موافقتنامه امنیتی ، واقعا تنش آلود گردید.

ولی حالا می بینیم که حکومت وحدت ملی با دو اقدام اساسی " امضای موافقتنامه امنیتی" و گفتگوهای جدی و سازنده با حکومت پاکستان، درواقع گامی مهمی برای بهبود مناسبات برداشت و اعتماد سازی که ازبین رفته بود را احیا کرد و این به نظرما درمناسبات خارجی یک دست آورد مهمی محسوب می شود و کسی نمی تواند آن را نادیده بگیرد گفته می شود که یکی ازدلایلی تاخیردرمساله تشکیل کابینه درطی صد روز نخست، موضوع شامل شدن طالبان درحکومت وحدت ملی است اگراین خبردرست باشد که طالبان وارد حکومت وحدت ملی می شوند بنابراین تاخیرکابینه می تواند دلیل منطقی خود را داشته باشد. زیرا اعلام حکومت به معنی اخلال مذاکرات بین افغانستان، پاکستان و آمریکا است و این کاری است غیرممکن.

مجری : ولی تاخیر و تعلل گفته می شود برمی گردد به اختلافات بین رییس جمهور و رییس اجرایی فکرنمی کنید که ریشه اصلی اختلافات تیمی گروهی و یا مافیای قدرت و سیاست باشد؟

محمد ناطقی : البته بحث و پرسش روی دست آورد بود و من روی آن دربعد خارجی تاکید کردم نکاتی را که درمورد تنش زدایی طرح کردم قابل انکار نیست این کارها صورت گرفته و کاری خوبی هم شده است شما درجریان هستید که گذشته از مساله پیمان امنیتی و مذاکرات مهمی که با مقامات پاکستان صورت گرفته است می دانید که درطی صدروز که گذشت نشستهای مهمی دیگری را رهبران حکومت وحدت ملی درلندن، شانگهای ریاض و تهران داشتند شک نداشته باشیم که همه این نشستها دست آوردهای زیادی داشت درلندن تعهدات جامعه جهانی با افغانستان درتهران مساله مهاجران درشانگهای گفتگوهای سازنده روی مبارزه با تروریزم و در ریاض هم موضوع تروریستها و طالبان طرح شد این ها تماما دربعد سیاست خارجی درطی صد روزکه گذشت انجام شده است بنابراین اگر گفته شود که حکومت وحدت ملی هیچ دست آوردی نداشت، به نظرم یک نوع بی انصافی است. اما با تمام این دست آوردها ازنظرمردم هنوز کاراساسی که تشکیل کابینه باشد صورت نگرفته است منتقدان می گویند: رهبران حکومت وحدت ملی دو اشتباه تاریخی را دراین باب مرتکب شده اند یکی اینکه پنهان کاری می کنند و هرگز به دلایل ا صلی چالشها و مشکلات شان درمورد کابینه اشاره نمی کنند نکته دوم هم این اس که آنها به این پرسش هم پاسخ نمی گویند که موضوع شرکت طالبان و گفتگوهای صلح با مقامات آمریکا و پاکستان به کجا منتهی شده است و به همین دلیل است که دربخش رسانه ها، سخنگویان دو تیم هرگز نمی توانند عمق مسایل و ماجراها را با مردم درمیان بگذارند. البته این نظر و روایت شاید خیلی موجه نباشند و شاید دلایل منطقی برای اختفا اسرار گفتگوها باشد لزومی ندارد که همه آن چه که درپشت پرده می گذرد را به همه روکرد.این مساله را اتفاقا کسی با من طرح کرد و پاسخ من با وی همین بود اما وی می گفت که محرمان دو تیم درنوع اظهارات شان دچارمشکل و فقرمعلومات دراین موارد می باشند.

شک نداشته باشیم که تاخیرکابینه، معلول علتهای مخصوص بخود می باشد هنوز رهبران دو تیم نتوانسته نامزد وزیران خود را به پارلمان معرفی نمایند. تاخیربا واکنشهای بسیارمنفی درجامعه رو برو شده است هیچ رسانه ای نیست که دراین شبها در آستانه صد روزه گی درمورد کابینه حرف نزنند. حرفهای پراز نقد و اعتراض و درموارد تعرض به مقام دو رهبر و اشاراتی به بی کفایتی دارند و همین حالا که ما دراین رسانه با هم حرف می زنیم شما به نکاتی اشاره داشتید و گفتید که دلایلی تیمی، مافیایی و اختلافات رییس جمهور و رییس اجرایی علت ناکامی و تاخیر می باشد البته من با این برداشت و دلایلی که اشاره کرده اید، موافق نستم دلایل هرچه باشد ولی این چیزهای نیست که اشاره می شود. من معتقدم که کابینه درچارچوب همان توافقنامه سیاسی باید ساخته شود معنا ندارد که خارج از سند مورد توافق کاری صورت بگیرد و تا حالا هرآنچه عمل شده به نظرمن درچارچوب همان موافقتنامه بوده است. مجری در ادامه پرسش تاکید می کند که منظور همان تقسیم و توزیع " برابر و برابرگونه" است. گفتم آری کارها براساس ادبیات سیاسی و ساختاری که درموافقتنامه ذکرشده، صورت می گیرد و هیچ کاری خارج از موافقتنامه مورد قبول و تایید نیست و خوشبختانه تا کنون ولو به صورت ناقص هم که بوده ، توزیع مسوولیتهای کابینه در راستایی همان سند انجام شده است. این حرف را به این دلیل می گویم که "کمیسیون نظارت بر تطبیق موافقتنامه" درساختارحکومت وحدت ملی منظورشده بنابراین این کمیسیون درچارچوب وظایف خود، نظارت برتطبیق موافقنامه ساختارحکومت وحدت ملی را دارد.

عرصه داخلی

شکی وجود ندارد که عوامل درونی و مسایلی زیادی که پیرامون رییس جمهور و رییس اجرایی می گذرد یکی از دلایل قابل درک درتاخیرکابینه می تواند شمرده شود. امروز انجنیرمحمدخان معاون رییس اجرایی گفت: که اختلافات میان تیمها و تفاوت نظردرمعرفی نامها میان رییس جمهور ورییس اجرایی واقعیت دارد و یکی ازدلایلی تاخیردرمعرفی کابینه همین ملاحظات و اختلافات می باشد. برداشت از اظهارات ایشان این است که وی اشاره به اختلافات درون تیمها دارد به این معنا که دو تیم رییس جمهور و رییس اجرایی درمورد معرفی نامها دچارمشکل هستند. نکته دیگر درعرصه داخلی و درونی هم این است که همان گونه درمیان تیمهای طرفین اشکالاتی بروز کرده به صورت قطع بین رییس جمهور و رییس اجرایی هم اختلافاتی و جود دارد سید اکرام منشی ولسی جرگه که دربحث ما شرکت دارد خود به اظهارات رییس جمهور و رییس اجرایی درملاقات که داشته است، به همین تفاوت نظرها اشاره دارد. ایشان می گوید: که رییس جمهورگفت من لیست داکترصاحب عبدالله عبدالله رییس اجرایی را دریافت کردم ولی به دلایلی آن را برگرداندم یعنی اینکه لیست کامل نبود. جناب منشی صاحب می گوید: داکترصاحب عبدالله عبدالله درملاقات با ما با صراحت اعلام داشت که ما نامها را تکمیل کرده ایم ولی ازسوی رییس جمهورتنها دونام درمورد وزارت دفاع و مالیه بما نشان داده شده است. خوب اینها روایتهای هست که مقامات حکومت وحدت ملی دارد و همه می دانیم که این اظهارات دست اول، دال مرکزی و انکار ناپذیر درعرصه داخلی دشواریهای کابینه می باشد. اما آنچه که در بعد داخلی مطرح می شود ، تمام حرف نیست ولی یک بخش ازچالشهای بزرگ درمسیرتاخیرکابینه هست.    

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo